ఎన్. రాజేష్ - ఓ కవి నీకో సలహా

ఎన్. రాజేష్ - ఓ కవి నీకో సలహా

ఓ కవి నీకో సలహా
------------------------------
ఓ అభ్యుదయ కవీ 
ఈ సభ్య సమాజంలో 
తలదించక నిలబడాలంటే
కావాల్సింది డబ్బు
అటుపైనే కీర్తి.. 
అందుకే మొదట డబ్బు సంపాదించుకో, 
ఆ పిదప కీర్తినాపాదించుకో!

నీ కవితలు అగ్ని కణములుగా ఉన్నా
మలయ సమీరంలా ఉన్నా.. 
అక్షరాల అచ్చు వేయించుకుంటే? 
లక్షల కవితలు వ్రాసినా 
అవి నిర్లక్షానికి గురియై 
నిరర్థకం అవుతాయి.. 
నీట గలిసి పోతాయి..!

ఈ కాలం గతంలో వలే కాదు 
కవితలు ఆదరించువారే కరువు.. 
ఆస్వాదించు వారే కొరత!

అందుకే ఈ వ్యసనానికి బానిస కాకు.. 
బరువు బాధ్యతలు
మరిచి పోకు...
దీనినే వృత్తిగా భావించకు.!
ప్రవృత్తిగానే స్వీకరించు..!!

ఎన్.రాజేష్-కవి,జర్నలిస్ట్  హైదరాబాద్.

0/Post a Comment/Comments