:ఇమ్మడి రాంబాబు అధ్యక్షుడు:తెలంగాణ సామాజిక రచయితల సంఘం, మహబూబాబాద్

:ఇమ్మడి రాంబాబు అధ్యక్షుడు:తెలంగాణ సామాజిక రచయితల సంఘం, మహబూబాబాద్


లౌక్యము లేకనే సింగినాదమంటే ఏమిటో తెలుసుకోలేకపోయాను.
...........................................................

(౧) లౌక్యము - లోకజ్ఞానము, లౌక్యుడు - లోకవ్యవహరములు తెలిసినవాడు.

(౨) మల్లగుల్లాలు పడుట - వాదులాట.

(౩) ఉత్తుంగతరంగాలు - ఎత్తెయిన పొడవైన అలలు.

(౪ ) అనూచానంగా వస్తోంది - వేదాధ్యము వలన వచ్చినది.

(౫ ) నేనెందుకు ఇచ్చు కోవాలి - ఒకరికి నువ్వు ఇవ్వాల్సిన ధనాన్ని నేనెందుకు ఇవ్వాలి.

(౬ ) ఒంటరి - ఏ సహాయము లేని బంటు. (ఒంట+ అరి - ఒంటరి)

(౭) పరుషము - నిష్టూరము.

 (౮ ) సింగినాదము - దుప్పికొమ్ముతో చేయబడిన సుషిర వాద్యము. (గాలి ఊదడము ద్వారా పలికెడిది) వేణువు, నాదస్వరము లాగా .

( ౯) సైకతము - ఇసుక, ఇసుకదిబ్బ.సైకతలింగము - ఇసుకతో చేసిన లింగము.

(౧0) సర్వతోముఖము - అన్ని వైపులా విస్తరించునది - నీరు. నీరు కిందపడితే మొదట అన్ని వైపులకు విస్తరించి అటుపై పల్లము వైపుగా ప్రవహిస్తుంది.
విపంచి - వీణ.

సేకరణ:ఇమ్మడి  రాంబాబు 
అధ్యక్షుడు:తెలంగాణ సామాజిక రచయితల సంఘం, మహబూబాబాద్ 
9866660531

0/Post a Comment/Comments