గుర్రాల ముత్యాల హారాలు. ముత్యాల హారాలు.తేది.8 -8-21. బాలమిత్ర కవి గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూలు జిల్లా . తెలంగాణ రాష్ట్రం .సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు. ముత్యాల హారాలు.తేది.8 -8-21. బాలమిత్ర కవి గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూలు జిల్లా . తెలంగాణ రాష్ట్రం .సెల్ నెంబర్.9491387977.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు
ముత్యాల హారాలు. 

121) భువిలో మొక్కలు అందం
         దివిలో చుక్కలు అందం
          తెలుగు దనం అందం
          వెలుగు మన బంధం !

122) తెలుగు తల్లి కి శ్రీకార
         వెలుగు కోటకు ప్రాకారం
          ప్రార్థనకు ఓంకారం
           పెద్దలకు నమస్కారం !

123) మంచికి ప్రాణం పోయ్యి
        చెడును అంతం చెయ్యి
         స్నేహానికి చేయి ఇయ్యి
         వెనక తీయకు గొయ్యి !

123) తెలుగు భాష కమ్మన
         మీగడ పాలు కమ్మన
          చెరుకు రసం కమ్మన
           పుట్ట తేనె కమ్మన !

124) మా ఢిల్లీ కోట ఎర్రన
         నా కోటు బొత్తం ఎర్రన
         మా కోతి మూతి ఎర్రన
          జారి పడకు జర్రున. !

125) అతిగా మాట్లాడొద్దు
         మితంగా తినడం ముద్దు
          వేయకు అల్లరి ఏ పొద్దు
           మానుకుంటే  ముద్దు. !

126) అల్లిబిల్లి ఆటాడకు
         వెళ్లి నీవు పేకాడకు
          ఆటలో నీవు ఓడకు
           మళ్లీ నీ ధైర్యం వీడకు !

127) మంచి ముత్యాలను ఏరు
          రోడ్డుకు చేయుము తారు
          వెంటనే తొక్కితే జారు
           అవుతావు లే బేజారు !

128) కుళ్ళిన పండ్లను తినొద్దు
          ఎవరిని గూడ తిట్టొద్దు
           ఏ కుక్కలను కొట్టొద్దు
           ఇరకాటం  పెట్టొద్దు  !

129) అందమైన మన దేశం
         పసందైన ప్రదేశం
         అందుకో సందేశం
         పాటించు ఆదేశం !

130) తారలు మెరుస్తున్నవి
         జల్లులు కురుస్తున్నవి
          కలువలు మురుస్తున్నవి
           నీట అవి చరిస్తున్నవి !

131) తీయని తేనెను నాకు
        ముద్దుగ బిడ్డను సాకు
         రుచిచూడు చెక్కర నాకు
          నములురా తమలపాకు !

132) రైతుల బాధలను చూడు
         వినేవాడు ఇకలేడు
          అతనికి లేరు తోడు
          ఐనా అన్నం పెడతాడు !

133) ఎరువుల ధరలు పెరిగే
         సరుకులు మాత్రం తరిగే
          రైతుల నడ్డిక  విరిగే 
            బతుకు చితికి కరిగే !

134) శాంతి సహనం పెంచుకో
         ఇచ్చి వచ్చి పంచుకో
         తల భారం దించుకో
         కోపాన్ని తగ్గించుకో !

135) ముద్దబంతి పూలందం
          మూగమనసుల బంధం
          విడిపోని సంబంధం
           వారి ఈ అనుబంధం

    136)గుమ్మానికి కడప అందం
           ఇంటికి ముగ్గులు అందం
           ఇంతికి కొప్పు అందం
            కంటికి కాటుక అందం !


137) ముఖానికి ముక్కు అందం
         ముక్కుకు ముక్కెర అందం
         బుగ్గన  చుక్క అందం
          నుదుటన బొట్టు అందం !

138) అదిరే పెదవులు అందం
        చెదిరే ముంగురులందం
       హంస నడకలు అందం
       సిగ్గుల బుగ్గలు అందం !

139) కురులకు పూలు అందం
         తరుణులకు సిగ్గందం
         స్త్రీ పురుషుల బంధం
          పడిపోని అనుబంధం !

140) పిల్లల నవ్వులు అందం
        మల్లెల సొగసులు అందం
         ముద్దు మురిపాలు అందం
        సుద్దుల ముద్దులు అందం !

141) మూతికి  మీసం అందం
       నాతికి సిగ్గు అందం
        మెడకు గంధం అందం
        గోడకు సున్నం అందం !

142) ఓడకు చుక్కాని అందం
        మెడకు హారం అందం
        చెట్టుకు ఆకులు అందం
        పందిరికి లతలు అందం !

143) సిగలోన పూలు అందం
          నగలోన మెరుపు అందం
          వాకిట ముగ్గులు అందం
          ఒంటికి వలువలు అందం !

144) మంచి దారిన నడవాలి
        చెడు దారిన వదలాలి
          న్యాయం కై నిలవాలి
          సమరంలో గెలవాలి !

145) డొంకకు దారి అందం
        జింకకు పరుగు అందం
         వాగు కు వంక అందం
          నింగికి చుక్కలు అందం !

146) ఉచిత లకు ఆశించకు
         ఎవరినీ బాధించ కు
          మరి నీవు ఎదిరించకు
          సోమరి వై జీవించకు !

147) భాషకు వాక్కు అందం
         ఘోషకు  ముసుగు అందం
         చేతికి గాజులు అందం
         నాతికి నగలు అందం !

148) గురుదేవుల పూజించు
         మాతాపితల ప్రేమించు
         కృషితోనే శ్రమించు
         సమంగా నీవు పంచు !

149) నిత్య స్నానం చేయాలి
         ఇస్త్రి దుస్తులు వేయాలి
         గుంజీలను  తీయాలి
          ముద్దుగా ముస్తాబవాలి !

150) పండుగలు పండుగలు
         తెలుగు నేల పండుగలు
         ఘనమైన పండుగలు
         కావులే అవి దండుగ లు !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments