గుర్రాల ముత్యాల హారాలు --బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు --బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా, తెలంగాణ రాష్ట్రం.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.తే.21-8-21 ముత్యాల హారాలు.

751) జీవన పోరాటం
         సాధించు ఆరాటం
          ఉండొద్దు ఆర్భాటం
           తప్పులే సంకటం. !

752) అందరికీ నమస్కారం
          ఇది మా సంస్కారం 
         అందుకోండి పురస్కారం
           చేయకండి తిరస్కారం !

753) బాపు బొమ్మ సూపర్
         కావద్దు నీవు సఫర్
        పక్కకు జరుగు లోఫర్
        అయ్యింది అది పాపులర్ !

754) వాడు బంకలా పట్టిండు
          తుప్పు ఊడగొట్టిండు
          ఫ్రేమును గూడా కట్టిండు 
          ప్లేటును  ఊడగొట్టిండు !

755) నా మాట కాస్త వినురా
        అది అమాయకురాలురా
        నిజాలు తెలుసుకోరా
        తెలిసి మసలుకోరా !

756) గోవిందుడు మా దేవుడు
         మా ఇంటి శ్రీరాముడు
           కొలిచే పరంధాముడు
           స్మరించే  సుధాముడు !

757) ఉన్న ఇల్లు అమ్మకురా
         నిలువు నీడ పోవురా
          నిజం తెలుసుకోరా
          వాజమ్మవు కాకురా !

758) ఏడ్చి నీవు బెదిరించకు
         అలా తలదించుకోకు
          ఉంచుకో నీవే ఇల్లు
          ఆపురా ఇక నీ సొల్లు !

759) అదిగో మన రామగిరి
          చూసొద్దాం పద మరి
           అక్కడ ఉంది జలసిరి
            తీసుకోండిఇక ఊపిరి !

760) దండోరా ఉందిరా
       గమనించి నడుచుకోరా
       విన్నావా దామోదరా
        సరే అదరగొట్టకురా !

761) ట్రాన్స్ఫారం అక్కడ ఉంది
          ఉంటుంది మీకు ఇబ్బంది
          లేరా కరెంటు సిబ్బంది
           ఫిర్యాదు ఎవరికంది !

762) బతుకు బండి నడుపుకో
         జీవన విలువ తెలుసుకో
          పావని వై మసలుకో
           లక్ష్మణ గీత గీసుకో !

763) ప్రమాదం పొంచి ఉంది
         చూసుకొని నడవ మంది
          పడొద్దు మీరిక రంది
           అదిరి పోరాదని అంది !

764) కర్మ సిద్ధాంతం తెలుసా
          మర్మం తో ఉన్న మనసా
           ఎక్కడుంది నీశ్వాసా
           తెలుపు ఆ నీగోసా !

765) నీవు కండలు పెంచావు
          బుద్ధిని కుదించావు
          సుషుప్తిగా ఉంచావు
           ఊహల్లో జీవించావు !

766) అన్నం కంచం లో ఉంది
         బుద్ధి గాను తిన మంది
         కంచం కడగమంది
         తను గడప దాటమంది !

767) దూడ కోసం ఈ గడ్డి
        అలాగనా ఓ రెడ్డి
        దూరమా ఆ దొడ్డి
         కోసుకరా రెల్లు గడ్డి !

768) ఏంటిరా నీ అలుక
          ఇప్పుడు నేను కులక
           తెగ్గోసుకో నీ పిలక
            అని చెప్పింది మన చిలక !

769) ఇది వనమూలిక దినుసు
        చూపించుకో నీ పలుసు
          చెయ్యకు నీవు అలుసు
           తెలుసుకోర మా వాసు !

770) దొరగారు వచ్చినారు
          జనం తోవ ఇచ్చినారు
           వారు ముచ్చటించారు
            ఔనని ఒప్పించారు  !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్ 9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments