గుర్రాల ముత్యాల హారాలు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు. బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు
తే.18-8-21 ముత్యాల హారాలు.

576) ఆ నాణెము చెల్లదురా
         కుల్ల ఆ పిల్లదిరా
          ఆమె గొల్లభామరా
          తన ధీమ నీవేరా !

577) ఆశ దురాశ కారాదు
        చెప్పకుండా పోరాదు
        అప్పుడప్పుడు రారాదు
         రాలేక ఉండరాదు !

578) అనుమానం అసలు వద్దు
          మీ మాంసం పడవద్దు
           నిరాశగాను ఉండొద్దు
            నీ ఆశలు వీడొద్దు !

579) చిరునామాను వెతుకు
         తపాలా బిల్లలు అతుకు
          కవరుపై ఉంది మెతుకు
           ఇచ్చేయ్ కవరు సీతకు !

580) తోట అంత పచ్చన
         మోట నీళ్ళు వెచ్చన
         తీసుకురా నిచ్చెన
          ఎక్కితే నేమెచ్చన !

581) పగలు నిద్ర పోరాదు
        గుడిసెలోన దూరరాదు
        ఇచ్చి మాట మీరరాదు
         మోసాన్ని చేయరాదు !

582) గడియారం టిక్కు టిక్కు
          అదిగో నీ చెక్కు బుక్కు.  
           వానిపై వేయి లుక్కు
          విన్నావా మా సక్కు !

583) పై నిండా కురుపులు
         చేయుగా అవి చెడుపులు
          అవుతాయిగ అరుపులు
           అవి కలకలం మెరుపులు !

584 పరుపు పైన ఉంది దిండు
         చూశారుగా ఇక  రండు
          వీడు మనకన్నా మెండు
          వేగంగా విసిరె చెండు !

585) గోరుపై రోకటి పోటు
          అది తెచ్చునుగా చేటు
           ఇది  నీ గ్రహపాటు
           ఇక చేయకు పొరపాటు !

586) ఉయ్యాల కట్టి చూడు
         ఊగనీకె ఓ తాడు
          వాడుకో నువ్వు నేడు
           వాడొస్తాడు నీకు తోడు !

587) వచ్చినవాడు నీ చుట్టం
         కట్టు వానికి ఇక పట్టం
          మేం ఎవరము గూడ తిట్టం
          తిలకము మాత్రం పెట్టం  !

588) పనికి ఇయ్యి నీవు విలువ 
          వస్తారంతా నిన్ను కొలువ
            కాదన్న వాడు తులువ
            ఎవరు ఉన్నారు పిలువ !

589) వాడు వట్టి బికారిరా
         నీవు సాయం చేయరా
          నీ బస్తా మోస్తాడురా
          నీ వెంటే వస్తాడురా !

590) ఆడవాళ్ళ ముచ్చట్లు
        వేస్తున్నరు నాట్లు
         పిల్ల వాళ్ళ చప్పట్లు
          కొట్టారు వారు తప్పెట్లు !

591) సారీలు  చెప్పకండి
          గోరీలు కట్టకండి
           ఎవరిని తిట్టకండి
           మంచి మీరు ఉండండి !

592) వస్తున్నది ఒక లారి
         మస్తు ఉన్నది ఈ పోరి
          ఎక్కించుకుంటరు కోరి
            తప్పిస్తారు వారు దారి !

593) అన్నయ్య వదిన వచ్చారు
          పూలహారం తెచ్చారు
           నన్ను వారు మెచ్చారు
           ఓ బహుమానం ఇచ్చారు !

594) కన్నయ్య మురళి ఇది
         మరి బృందావనం ఏది
          రాధ చెబుతున్నది సోది
           తను కట్టిన చీర ఖాది !

  595) మన్ను తిన్న పాము వాడు
           ఏవిషయం చెప్పలేడు
            కదిలించిన కదలడు
           ఎవరినిగూడా వదలడు. !

596) రాము రాజు కవలలు
         తొడిగారు కొత్త వలువలు
          వారు కారు పలువలు
          వారి కున్నవి విలువలు !

597) ఎవరికి వారే వారు
          నదీ తీరం చేరారు
          స్నానం గావించారు
         ప్రయాణం ముగించారు !

598) ముంగిస వచ్చి కరిచింది
         మెరుపు కూడా మెరిసింది
          అప్పుడు రాత్రి అయ్యింది
           ఏదో చప్పడు అయ్యింది !

599) రమణయ్య మావవచ్చాడు
         బూరెల మూకుడు తెచ్చాడు
         మాకు దాన్ని ఇచ్చాడు
          తాను మమ్ముల మెచ్చాడు !

600) వద్దు రావద్దు ముందుకు
          చేస్తున్న మా విందుకు
            పారిపో ఆ సందుకు
            ఆలస్యం చేసినందుకు !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.


         
       
.

0/Post a Comment/Comments