నేటి యువత --ఐశ్వర్య రెడ్డి గంట

నేటి యువత --ఐశ్వర్య రెడ్డి గంట

నేటి యువత

సంప్రదాయం సంస్కృతి
యెరిగినా యువతరం
అయినా భ్రష్టు పట్టిస్తున్నది
మన భారతీయ తత్వం
చిరిగిన వలువలతో
తరిగిస్తున్న విలువలు
జీరో సైజు లకై పరుగులు
వేలకు వేల చదివింపులు
అధునాతన భవనంలో
మేకప్పు లతో మెరుగులు
అంగాంగ ప్రదర్శన కై ఆరాటం
పాశ్శత్ఠ్య పోకడకై పోరాటం
పైకే వెలుగు జీలుగుల జీవితం
చూస్తే ఏముంది అరువుల మయం
సాటి మనిషికై ప్రేమానురాగాలు కరువు
పాపపు మోతాదు రోజురోజుకీ పెరుగు
అన్నింటా దిగజారుడుతనం
ఆవిరవుతున్న మానవత్వం
నిండిపోయి న సంకుచితత్వం
బావురు మంటున్న బందం
మాయామశ్చింద్ర లోకం
స్వార్థపు కంపులో బతుకు నిత్యం
అందరు ఉన్నా దేనికో ఒంటరితనం
అహంకారమే నీ ఆయుధం
ఓ యువత మార్చుకో 
ఈ జీవన విధానం తెలుసుకొ 
నీ భరతమాత గొప్పతనం
చదువుకొని మసలుకో
రామాయణ బారత బాగవతం
నీ జీవన మనుగడే
నీ తర్వాతి తరానికి బాసట
ఎప్పుడు ఉండు ఉదాహరణ గా
విదేశీయులు నిన్ను చూసి నేర్చుకోనుగా
బారతమాత ముద్దు బిడ్డవై
నిలుపు నీ ఖ్యాతి శిఖరానా
సాంప్రదాయ సంస్కృతి కి నువ్వు సాక్షిగా….

-ఐశ్వర్య రెడ్డి గంట


2/Post a Comment/Comments

Post a Comment