గుర్రాల ముత్యాల హారాలు ---బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు ---బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.
----------------------------------

1). ఓం శివ హరి గణనాధ
     ఓం మురహరి గణనాధ
     వినవా స్వామి మా గాధ
     కనవా ఏమి మా బాధ.  !

2). రామకోటి వ్రాస్తున్న
     నే పూజలు చేస్తున్న
     గుంజీలను తీస్తున్న
     దీవెనల  ఆశిస్తున్న !

3). పట్టు పట్టు పట్టు పట్టు
     మాంచి లేత నేత పట్టు
     మిషను పై వేసి కుట్టు
     ఇంటి లోన నీవు పెట్టు !

4). పుట్ట పైన కాలు పెట్టు
     పుట్టతేనెను కనిపెట్టు
     జోపి నీవు బాగ  పట్టు
     తెచ్చి ఉట్టి మీద పెట్టు !

5). నీవు గట్టి పట్టు పట్టు
     కలమును చేత బట్టు
     నీ కవిత రాసి పెట్టు
     విప్పవా దాని గుట్టు !

6).  పెట్టు పెట్టు పెట్టు పెట్టు
      నుదుటన బొట్టు పెట్టు
      కంటికి కాటుక పెట్టు
      తలలో పువ్వులు పెట్టు !

7).  ఆలయంలో కాలెట్టు
       ఆ గుడి దీపం పెట్టు
      పబ్బతి వెంటనే పట్టు
      పప్పు బెల్లం పంచిపెట్టు !

8).  ఆలయ మందు భజనలు
      చేస్తున్నారులే జనులు
      ఇల వారేగా  ఘనులు
      దగదగ మెరిసే మణులు !

9). దిక్కులేనివారికి
      దిక్కు దేవుడే చివరికి
      మొక్కు ఇక ఆ స్వామికి
      పుణ్యం పొందు చివరికి !

10). ఆట పాటలు ఆడు
       అందరితో కలిసి నేడు
       మెచ్చరు అంతా చూడు
       వస్తారు నీకు ఇక తోడు !

11). అతిగా ఫోను వాడకు
        వాడి నీవు ఇక చెడకు
        చెడు దృశ్యాల చూడకు
        చెడులోన పడి పోవకు !

12). కరోనా కరుణ లేనిది
       నీ పక్కనే వాలి నది
       అది వేచి చూస్తున్నది
       మెల్లగాను వస్తున్నది !

13). మన పల్లె అందాలు
       ఘనమైన చందాలు
       ఇక చేసుకో విందులు
       అవి మన కనువిందులు !

14). డబ్బుకు ఇవ్వు విలువ
        కొసరుతు కొను వలువ
        వదరకురా ఓ పలువ
        అంటారు నిన్ను తులువ!

15). నవ్వుతూ మాట్లాడు
        న్యాయం కై పోట్లాడు
        నీతి పరుల వెంట ఉండు
        అప్పుడు పంట పండు. !

--- గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్.9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments