గుర్రాల ముత్యాల హారాలు -బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం .

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు -బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం .

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.
తేది 20-8-21 ముత్యాల హారాలు.

681) నిప్పుపై  నీళ్ళు చల్లు
        వేయకు ఉప్పుగల్లు
        విన్నావా వీరమల్లు
         గోకరికాయ గిల్లు  !

682) పులి మీద పుట్ర ఉంది
         బోనులో బందీ అయింది
         అటు ఇటు తిరుగుతుంది
          పంజాతో కొడుతుంది !

683) రాములోడి గుడి దగ్గర
       అరవకు నీవు బిగ్గర
        కాసేపైనా తగ్గర
         ఓడి నీవు నీ నెగ్గర !

684) ముగ్గు ఉంది నీ ముందు
         పసందుగా వేయి ఇందు
          నీళ్లు చళ్లకు అందు
          తెలుసుకొని రా గోందు!

685) మెలమెల్లగ నడవరా
         వేలు నీవు విడువరా
          దగ్గరుంది గడువురా
          త్వరత్వరగా పదరా !

686) అదిగో పత్తి చెట్టు
         దానిపై కత్తి పెట్టు
         చుట్టూ కట్టు నెట్టు
          దాటిరా ఇక గెట్టు !

687) పట్టొద్దుర నీవు కుస్తి
          వారు చేస్తారు శాస్తి
          అప్పడౌతుంది సుస్తి
          వదులుకో నీ మస్తి !

688) చంద్రునికి  నూలుపోగు
         వేయకురా నువు ఆగు
          వస్తున్నాడు పొరం పోగు 
           వేస్తాడు దారం పోగు !

689) పూల చీర కట్టుకుంది
         బొట్టు బిల్లా పెట్టుకుంది
         తాను గడప తట్టుకుంది
          నేలపై కూలబడింది !

690) గ్లాస్ మీద గ్లాసుంది
         పగలకుండ చూడమంది
          చేయవద్దు లొల్లి అంది
           తానే చేస్తూ ఉంది !

691) మిరపకాయలు కారం
         తీసేయ్ వాని సారం
          జర జరుగుతావ దూరం
          చేయరా సహకారం !

692) ఎంత ముద్దుగా ఉన్నది
          సిగ్గు లేదా అన్నది
         మొగ్గై నవ్వుతున్నది
          రగ్గు కప్పుకున్నది !

693) జర ఆలోచించు తమ్మి
          నీ గురించి అంది అమ్మి
          ఆడొద్దురా ఆ రెమ్మి
           తెలిసిందిగా సుమ్మి !

694) అందరినీ ఆదరించు
         నీవు ప్రేమను పంచు
          మంచికి తలవంచు
           అంతా నిన్నే దీవించు !

695) తప్పులు వెతకకు నీవు
         నీ తప్పులు తెలుసుకోవు
          వచ్చేను గంగిగోవు
          దానికి చేయి తావు !

696) ప్రేమ కలిపి చూడురా
         తెలుస్తుంది నీ దారిరా
         నీ నీడ నీ తోడురా
         నీ వెంటే ఉందిరా !

697) ఇది మానవ లోకం
         మరి ఉంటుంది శోకం
          చదువలేవా శ్లోకం
           చదవరా శశాంకం !

698) దండోరా వేసి రా
         దండలను తీసుకురా
          తేదీ పోతుందిరా
         గంట మోగుతుందిరా !

699 గుడిలో ఉంది లింగం
        పైన ఉంది బాసింగం
        వద్దు అధిక ప్రసంగం
         చయ్యకురా భంగం !

700) ఏడువందలు పూర్తి
        అయ్యాయి సంపూర్తి
         ఏమొచ్చింది కీర్తి
          పోదాం పద పుట్టపర్తి !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్ 9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments