నీ చుట్టున్నవారెవరో నీకు తెలుసా? --పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి

నీ చుట్టున్నవారెవరో నీకు తెలుసా? --పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి


నీ చుట్టున్నవారెవరో నీకు తెలుసా?

నీ చుట్టూ
నీచులున్నారు
నికృష్టులున్నారు

దుష్టులున్నారు
దుర్మార్గులున్నారు

రాక్షసులున్నారు
రాబందులున్నారు

దొంగలున్నారు
దోచుకునేవారున్నారు

చిరునవ్వు నవ్వుతూనే
చితిని పేర్చేవాళ్ళున్నారు

కోతరాయుళ్ళున్నారు
కొంపలు కూల్చేవాళ్ళున్నారు

దగాకోరులున్నారు
దమ్మిడికి పనికిరాని
పరమ వేస్టుగాళ్ళున్నారు

పరమ మోసగాళ్ళున్నారు
ఎందుకూ పనికిరాని కొరగాని
కొరకరాని కొయ్యలున్నారు

విమర్శించే వాళ్ళున్నారు
పైకి తియ్యని మాటలు చెబుతూ
లోలోపల విషం చిమ్మేవాళ్ళున్నారు
కుట్రలుకుతంత్రాలు పన్నేవాళ్ళున్నారు

విశ్వాసంలేని కుక్కలకు
లోతుగా గోతులు తీస్తూ
నవ్వుతూ నటించే నయవంచకులకు
నీ సొమ్ముతిని నీ రొమ్మును గుద్దే
గుంటనక్కలకు వీళ్ళే ప్రతిరూపాలే
అందుకే, జాగ్రత్త బిడ్డా ! జరా జాగ్రత్త ! సుమీ

రచన. పోలయ్య కవి కూకట్లపల్లి
అత్తాపూర్ హైదరాబాద్...9110784502

 

0/Post a Comment/Comments