ఎదుగు - ఒదుగు .....కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి

ఎదుగు - ఒదుగు .....కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తిఎదుగు - ఒదుగు
కవి:- కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి, 
హైదరాబాదు, 📱:- 9966016296 
******************************

ఎదిగాలంటే ఎదుగు 
ఇంకా ఇంకా ఎదుగు ! 
ఎంత ఎదిగినా నీవు 
అంటలేవు ఆకాశాన్ని ! 

ఎదిగి ఏమి ఉపయోగం ?  
ఎవ్వరికీ అందకపోతేను ! 
ఎందుకూ కొరగాకుంటేను ! 
ఎందుకొచ్చిన ఆ ఎదుగుడు ? 

ఎదుగు ఎదుగుట కంటెను 
ఒదుగుట మేలని తెల్సుకో !  
ఒదిగితేనే ఒనగూడగలదు 
ఎవరికైనా ఏదో ప్రయోజనం ! 
 
ఫలాలను పొందగలిగేది 
చెట్టు ఒదిగి ఉంటేనే కదా ! 
నీవల్ల పొందగలరుపకారం 
నువ్వందుబాటైతేనే కదా ! 

ఒదిగినవాడు చిదిగిపోడు 
చిదగనోడు చక్కగుంటాడు ! 
ఒదిగియుండడం నేర్వాలి ! 
ఒదిగి ఔననిపించుకోవాలి !! 

********************************

ఇది నా ఊహాజనిత స్వంత 
రచనయే తప్ప దేనికీ నకలుగానీ, 
అనుకరణగానీ కాదని హామీ ఇస్తూ 
ఇందుమూలంగా తెలియజేస్తున్నాను. 

ఇట్లు 
కొల్లూరు వెంకటరమణమూర్తి, హైదరాబాదు 

0/Post a Comment/Comments