శీర్షిక:చదువుల బడి బాలగేయం --సత్య మొండేటి

శీర్షిక:చదువుల బడి బాలగేయం --సత్య మొండేటి

బాల గేయం

పల్లవి:
వందనాలు వందనాలు 
చదువుల హరి చందనాలు.. 
గురువులకు ప్రణామాలు....

చరణం:
పలక పట్టి బలపం పెట్టి
దిద్ది ఇస్తారు ఆ ఆ ఇ ఈ లు
బ్రతుకులో మాకు అక్షర దీపాలు
జ్ఞాన జ్ఞాన సరస్వతి అమ్మ దీవెనలు
గురుదేవుల ఆశీర్వాదాలు

చరణం:
అక్షరాలు నేర్చుకుని
జ్ఞానాన్ని పెంచుకుని
క్షరం కానిది అక్షరం
అది యే మనకు జీవనం
దేశానికి పురోగమనం

చరణం:
పిల్లలం‌ జాతి దివ్వెలం
భరత జాతి వెలుగు కాగడాలం
తల్లిదండ్రుల జన్మ ఫలాలం
వందేమాతర నినా దలం

చరణం:
వందనాలు వందనాలు 
చదువుల హరి చందనాలు
గురువుల శ్రమ ఫలితాలం
దేశ ప్రగతి చిహ్నానలం 


పేరు శ్రీమతి సత్య మొం డ్రేటి
ఊరు హైదరాబాద్
చరవాణి 9 4 9 0 2 3 9 5 8 1

0/Post a Comment/Comments