ముత్యాల హారాలు. ---బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం.

ముత్యాల హారాలు. ---బాలమిత్ర గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకుర్తి .నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా .తెలంగాణ రాష్ట్రం.

గుర్రాల ముత్యాల హారాలు.

791)అదిగో బుల్లెట్ బండి.
        వచ్చింది చెల్లి చండి
      ఆకుకూర తాను వెండి
      ఇప్పుడే పడుకుందండి !

792) మందు నీకు పడదు రా
        తాగుట మానేయ రా
         నోరార చెబుతున్నరా
         మానేస్తే మంచిది రా !

793) గీతా ప్రచారం విను
         చేయుట కొచ్చింది తాను
          ఆమె పేరు ఉదయభాను
           ఆ గీతాసారం విను  !

794) రైలు దూసుకొచ్చింది.
         పొగలు గ్రక్కుతూ ఉంది
          వేగాన్ని పెంచుకుంది
           స్టేషన్ లో ఆగింది!

795) అది ఒక చెకుముకు రాయి
       తీసుకురా  నీవోయి
       ఆ మూలన వేయవోయి
         పోయి రా బొంబాయి !

796) అమ్మ జోల పాడింది
       తినమనితాను వేడింది
        స్నానం చేయాలంది
        నీళ్లను తోడమంది !

797) పొలం జాలువారింది
          నీరు అంతట ఊరింది
          సేద్యం కష్టంగా ఉంది
           పడుతున్నంగ ఇబ్బంది !

798) తొవ్వించావా బాయి
         ఉందా లేదా ఆ సోయి
          స్పాట్ చూఇస్తానోయి
           నీవిక్కడికి రావోయి !

799) కోడిపుంజు తురాయి
         నిక్క పొడుచుకుందోయి
          కూతకు వచ్చిందోయి
           తర్ఫీదు ఇయ్యవోయి !

800) అష్ట శతకం పూర్తి
        అయ్యాయి పరిపూర్తి
        నే ఉన్నది కల్వకుర్తి
          శ్రవనే మాస్పూర్తి!

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్ నెంబర్ 9491387977.
నాగర్ కర్నూలు జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments