కవి మిత్రులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు(కైతికాలు) -రమేశ్ గోస్కుల, కైతికాల రూపకర్త.

కవి మిత్రులకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు(కైతికాలు) -రమేశ్ గోస్కుల, కైతికాల రూపకర్త.

*క* వన సేద్యమందు
       కవితలల్లుచుందురు
       మధుర భావనలేరి
       దండలల్లుతుందురు
       మార్గమేదైనను 
       మంచి గంధాలు పంచేరు

*వి* ద్వత్తు నంతయును
       దృశ్యాన పొదిగించి
        జ్ఞాన గీతుల పంచి
        తెలివిడిని వెలిగించి
        తమకు తామే సాటిగా
        తారలై మెరిసెదరు

*మి* తం తోడగా మాట
         మింటినాలోచన
         కంటి చూపులలోన
         నిజ భావ మెలిగించిన
        వాగ్దేవి సుతులైన
        వాల్మీకి వారసులు

*త్రు* ంచి వేయును చెడు
          తనువు పులకించంగ
         రోగ జనిత మైన
         ఆకు లొదిలే లాగ
         కృషి వలుల వారసులు
         చైతన్య శీలులు

*ల* క్ష మాటలు పేర్చి
       లాలిత్యమును పంచి
       మదిలోని బాధలను
       భావ గంధాలు పంచి
       తేనెను కూర్చేటి
       తేటి వారసులు

*కు* మతులను చూసి
       పద గుంపులతొ దాడి
       సుమతులను చూసి
       మృదు భావాల పాడి
       జగతి నిర్థేశకులైన
       నవ సమాజ నిర్మతలు

*వి* కసించు పూవులకు
       వేయి భావాలు పంచు
       విలపించు మొక్కలకు
       పద జలలోదార్పు నెంచు
       జయమగును నెంతయో
       కావ్య జననీ జనకులకు

*నా* యక మణులల్లె
         నడయాడి భావాన
         లోక ప్రాకారానల్లు
         తీవెలెన్నొ నాటిన
         కళా సైరికులై వెలుగు
         మానవ మూర్తులు

*య* ంత్రంబుతో మట్టిలో
         పసిడి పండించినట్టి
        విఘ్ననాయకుడివి
        నిజ గీతి పంచినట్టి
        మీ కవనమే జగతిని
        జయములై వెలిగించె
   
  *క* లమునే హలముగ
         నడిపించి కవనాన
         వెలుగు పూలనెన్నొ
        పూయించి జగతిన
        మేలు కోరే చరితుడా
        మేలు బంతి ఒజ్జా!!

  *చ* దువుల సారాన్ని
         చరణాలుగా పంచి
         గణమైన నీతులను
         దీప్తులుగ వెలిగించి
         కవితలల్లిన రేడా
         కవన వన విహారి

 *వి* జయాలు కూర్చేటి
         విఘ్ననాయకు డల్లే
         తామస మతుల మదిన
         వెలిగించ మిణుగురల్లె
        ఔనౌను నీ కలమే
        బ్రహ్మ రాతల మార్చు

*తి* మిరంతొ సమరాలు
        చేయించు పదాలల్లి
        ఈతి బాధలు తీర్చ
        మధుర నీతులు జల్లి
        వారేవ్వా కవిరాజా!!
        అణువణువు తేజుడా

*శు* భములెన్నో ఇచ్చి
        శృతి చేయు మనమున
       విజ్ఞాలు తొలగించి
       వెలిగించి బ్రతుకున
       గణపతి వారసుడా
       ఘణ చరిత కవివర్యా!

*భా* ద్రపద మందున
         చవితి దినములోన
         జనియించు నాయకా
         జగద్ధారకవనిన
        కోటి వెలుగులు పంచు
       ధీర గంభీర గణ నాధా!

 *కాం* క్షియున్నవి యన్ని
           తీపి యగు నట్లుగా
           నీ కమల నయనాలు
          శాంతి పవనాలుగా
         వెలిగించ మని జగతి
        వేడుతున్నామయ్యా

*క్ష* ణం యే రీతినో
       మా బ్రతుకు తీరుండు
       అట్టి భ్రాంతిలోనే                      
       భ్రమసి నిను మరిచిండు
        నవరాత్రులు సింహాసనాలేసి
        ప్రకృతిని ప్రకృతిలో కలుపు వైభవాలు

 *లు* డుగులా బసవని
        భూకైలాసమున
       తారక సురుడంటి 
      మూర్ఖత్వమొదిలించిన
       వీర ధీర చరితుడా
       కవి కుల నాథుడా !!

రమేశ్ గోస్కుల
కైతికాల రూపకర్త.

0/Post a Comment/Comments