స్త్రీ ఏవిధంగా ఉండాలి అని కాదు పురుషులు ఏవిధంగా ఉండాలో కూడా మనుధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది

స్త్రీ ఏవిధంగా ఉండాలి అని కాదు పురుషులు ఏవిధంగా ఉండాలో కూడా మనుధర్మ శాస్త్రం చెప్పింది

స్త్రీ ఎలా ఉండాలో అనే కాదు...పురుషుడు ఎలా ఉండాలో కూడామన ధర్మ_శాస్త్రం చెప్పింది..

కానీ ఎందుచేతో ఈ పద్యం 
జన బాహుళ్యం లో పెద్దగా ప్రాచుర్యం లో లేదు.


శ్లోకము:-

కార్యేషు_యోగీ
కరణేషు_దక్షః
రూపేచ_కృష్ణః
క్షమయాతు_రామః
భోజ్యేషు_తృప్తః
సుఖదుఃఖ_మిత్రం
షట్కర్మయుక్తః_ఖ_ధర్మనాథః 

కామందక నీతిశాస్త్రం నుండి..

భావార్థము :-

1. కార్యేషు_యోగీ

పనులు చెయ్యడంలో ఒక యోగి వలె
ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా చెయ్యాలి.

2. కరణేషు_దక్షః

కుటుంబాన్ని నడపడంలో, కార్యాలను నిర్వహించడంలో నేర్పుతో, సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. సమర్ధుడై ఉండాలి.

3. రూపేచ_కృష్ణః

రూపంలో కృష్ణుని వలె ఉండాలి. అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా ఉండాలి.

4. క్షమయా_తు_రామః

ఓర్పులో రామునిలాగా ఉండాలి.పితృవాక్య పరి
పాలకుడైన రాముని వలె క్షమించేగుణాన్ని కలిగిఉండాలి.


5. భోజ్యేషు_తృప్తః

భార్య/తల్లి వండినదాన్ని సంతృప్తిగా 
(వంకలు పెట్టకుండా) భుజించాలి.

6. సుఖ_దుఃఖ_మిత్రం

సుఖదుఃఖాలలో కుటుంబానికి మిత్రుని వలె అండగా ఉండాలి. మంచి చెడ్డలలో పాలు పంచుకోవాలి.

ఈ షట్కర్మలు - అంటే ఈ ఆరు పనులు సక్రమంగా చేసే పురుషుడు ఉత్తమ పురుషునిగా, ధర్మనాథునిగా కొనియాడబడతాడు.
ఈ కర్మలు ఆచారిస్తే కుటుంబ సమస్యలు, సమాజంలో అసాంఘిక కార్యక్రమలు జరగవు
    
--వైద్య ఉమశేషారావు పంతులు
  లింగాపూర్

0/Post a Comment/Comments