మస్తకం ఓ జ్ఞానమందిరం - వి. కృష్ణవేణి

మస్తకం ఓ జ్ఞానమందిరం - వి. కృష్ణవేణి


మస్తకం ఓ జ్ఞానమందిరం

మస్తకంలో దాగిఉంది
జ్ఞానమెంతో...
అది అనుభవాలతో వచ్చిన
జ్ఞానమైనా,
పుస్తక జ్ఞానమైనా...

మస్తకంలో మెండుగానుండు జ్ఞానం 
ఆలోచనల ప్రవాహమై..
దారిచూపును భవితకు రూపమై ...

పుస్తకానికి మస్తకం ప్రతిబింబం...
మస్తకానికి జ్ఞానమే జాగృతం...!

జ్ఞానంలేని మస్తకం అనివార్యం...
సాగవు ఏ కార్యకలాపాలు పనివార్యం...

అవాంతరాల జీవనగమనంతో 
జరగదు ఏ కార్యం...
మస్తకజ్ఞానంతోనే  జీవనపయనం సుగమం...

అనుభవాలా జ్ఞాపకాలకు ఆధారం మస్తకప్రపంచం...
ఆ ప్రపంచానికే దారిచూపును అక్షరజ్ఞానం...

అక్షరఆయుధమే లోకానికి వెలుగు...
ఆ ఆయుధం కూడా మస్తకప్రయోగమే...

వ్యక్తిత్వవికాసానికి
మస్తక జ్ఞానమే ప్రమాణం...
అదిలేనిదే సరికాదు 
జీవనప్రయాణం...!

మస్తిస్కమంతా శూన్యమైతే
జీవితమంతా అజ్ఞాన తిమిరమే...!

కాంతినిచ్చు జ్ఞానమే
దారిచూపును వెలుగై...
మస్తిస్కమొక ద్వీపమే 
వెలుగును నింపును రూపమై...!


వి. కృష్ణవేణి,
వాడపాలెం,
9030226222.


ప్రక్రియ: వచనం.
 

0/Post a Comment/Comments