*ఘనులు అన్నదాతలు/పండిస్తారు పంటలు/నింపుతారు కడుపులు/నిలబెట్టెదరు బ్రతుకులు* -గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు

*ఘనులు అన్నదాతలు/పండిస్తారు పంటలు/నింపుతారు కడుపులు/నిలబెట్టెదరు బ్రతుకులు* -గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు

0/Post a Comment/Comments