లోకం తీరు(కైతికాలు)రమేశ్ గోస్కుల కైతికాల రూపకర్త.

లోకం తీరు(కైతికాలు)రమేశ్ గోస్కుల కైతికాల రూపకర్త.

గొప్పగా చూపించు
గోతులను  తీయును
వీడకుండా యుండి
విజ్ఞతను  త్రుంచును
వారేవ్వా అప్పులు
తెచ్చునెన్నొ తిప్పలు

సుజనులతో సహవాసం
సుందరంగ బతుకు
 నిలుచు
పువ్వులతో స్నేహ మంది
మరువం శిగనెలుగును
వారేవ్వా స్నేహం
వెలిగించుట నైజం

పోయినట్టి సొమ్ము
తిరిగి రాదెప్పుడు
పొదుపు గుణం నంది
కాపాడనప్పుడు
వారేవ్వా అదుపు
రేపటికగు మదుపు

లాభమాశ చూపును
డబ్బు లెన్నొ కూర్చును
తన ఖర్చులు చూసుకుని
తది తరుల ముంచును
వారేవ్వా దళారీ
అసలైన కిలాడి

బీరాలాడేవాడు
బేరాలెక్కువ చేయు
తను కోరిన ధర కోరి
సరుకు గుణం చౌక చేయు
వారేవ్వా లోబులు
పేడలోని పురుగులు

 రమేశ్ గోస్కుల
హుజురాబాద్.

0/Post a Comment/Comments