" సుభాషితాలు "--గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు

" సుభాషితాలు "--గద్వాల సోమన్న, గణితోపాధ్యాయుడు

" సుభాషితాలు "
--------------------------------
మ "మ" కారం పసిమి
అ "స" మానం చెలిమి
సు "జ" నుల మైత్రి కలిమి
ఆ "స" రా యే బలిమి

స "త"  తము  నవ్వించు
స "త" మతము త్యజించు
స "గ" ర్వంగా జీవించు
మో "స" మును ఓడించు

ఆ "భ" రణం  ఉపకారం
అ "ర" నవ్వు సింగారం
వా "న" చినుకు బంగారం
కో "మ" లం తెలుగు నుడికారం

మా "య" చేయ వద్దు
అ "వ" ధులు మీరవద్దు
సు "ధ"లు చిందు తెలుగు
వ "ర" ము  తెలుగు వెలుగు

--గద్వాల సోమన్న,  
 గణితోపాధ్యాయుడు,

0/Post a Comment/Comments