సరస్వతీ స్తుతి

సరస్వతీ స్తుతి

శ్రీ వాణి! విధిరాణి! శ్రీ విద్య! గీర్వాణి!
సంగీత సాహిత్య సమలంకృతశ్రేణీ!

అజ్ఞాన హారిణీ! విజ్ఞాన కారిణీ!
కుసుమ పరిమళ వేణి! కుముద పుష్పాసనీ!

జ్ఞాన స్రోతస్విణీ! సకల వేదాగ్రణీ!
బాస,పుస్తక పాణి! బ్రాహ్మి! పారాయణీ!

శ్రీ!హంస వాహినీ! చిరు గంధ హాసినీ!
పలుకు పువ్వులబోణి! పరమ మేదావినీ!

అక్షమాలాధరిణి! ఆస్యసంవాసినీ!
సిత వస్త్రధారిణీ!  అతిమధుర భాషిణీ!

డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య
వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు
మహతీ సాహితీ కవిసంగమం-కరీంనగరం
9963991125


0/Post a Comment/Comments