సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ని రెండు నిమిషాలు కూడా స్టేజి పైన నిలపడనీయని ధీర వనిత కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని... శ్రీమతి మాస్ సావిత్రి గారి ఇంటర్వ్యూ...

సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ని రెండు నిమిషాలు కూడా స్టేజి పైన నిలపడనీయని ధీర వనిత కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని... శ్రీమతి మాస్ సావిత్రి గారి ఇంటర్వ్యూ...

తెలంగాణ మలిదశ  ఉద్యమం లో ప్రాణాలని సైతం లెక్క చేయకుండా... 6 వేయిల మంది పోలీసులు 12 చెక్పో స్టులను తప్పించి అప్పటి సీఎం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిని రెండు నిమిషాలు కూడా స్టేజి పైన నిలపడనీయని ధీర వనిత కాకతీయ యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని... తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమ KU JAC చైర్మన్

 శ్రీమతి మాస్ సావిత్రి  గారి ఇంటర్వ్యూ...Link: https://youtu.be/S-XINEp5Q5Q0/Post a Comment/Comments