పది తెలుగు - పది/పది (fl)

పది తెలుగు - పది/పది (fl)

ఆల్ ద బెస్ట్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్
కంఠస్థ పద్యాలు - దానశీలము, వీరతెలంగాణ పాఠాలలో గల ఆరు పద్యాలను, భావాలను కంఠస్థం చేయాలి. లేదా ఏదైనా ఒక పాఠంలోని అన్ని కంఠస్థ పద్యాలను కంఠస్థం చేసి వాటి ప్రతిపదార్థాలు మరియు భావాలను కూడా రాయగలగాలి.
కవి పరిచయం -   పద్య లేదా గద్యభాగ పాఠ్యాంశాల కవిపరిచయాలు చదవాలి.
సృజనాత్మకత - లేఖ, వ్యాసం, సంభాషణా రచన, ఇంటర్వ్యూ ప్రశ్నావళి, నినాదాలు, కరపత్రం, మొదలైన సృజనాత్మక అంశాలు రాయడం తెలియాలి.
సారాంశాలు - అన్నింటికంటే ముఖ్యం 9 పాఠాల సారాంశాలు తెలిసివుండాలి. వాటిని రాయ ఆధారం చేసుకుని ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సొంతమాటల్లో సమాధానాలు ఇవ్వాలి.
ఉపవాచకం - రామాయణములో గల ఆరు కాండములలో ఏ కాండంలో కథ ఎంతవరకు ఉందో గుర్తుంచుకోవాలి. ముఖ్య పాత్రలు, సంఘటనలు గుర్తుంచుకోవాలి.
పదజాలం - తొలగించినవి కాకుండా మిగిలిన 9 పాఠాలలో గల అన్ని పదజాల అంశాలను చదవాలి. వీటితో పాటు పాఠ్యపుస్తకం చివరన గల పదవిజ్ఞానం కూడా చదవాలి.
వ్యాకరణాంశాలు - సంధులు, సమాసాలు, అలంకారాలు, ఛందస్సు, సామాన్య, సంశ్లిష్ట, సంయుక్త వాక్యాలు. కర్తరీ, కర్మణీ వాక్యాలు. ప్రత్యక్ష, పరోక్ష కథనాలు. ప్రాచీన వచనం నుండి ఆధునిక వచనం లోకి మార్చడం మొదలైన వాటిని అభ్యసించాలి.

(గమనిక: మీరు 100 శాతం తెలుగు పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఇక మీరు ఏమీ భయపడకుండా పరీక్ష రాసి 10/10సాధించడమే. ఇన్ని రోజులు చదివింది. ప్రశాంతంగా పరీక్ష రాయండి. ప్రశ్నపత్రం చదవండి. జవాబులు గుర్తుచేసుకోండి. అద్భుతంగా రాయండి)

- Rajendra 6302324734(WhatsApp Only)


Open the Link👇


0/Post a Comment/Comments