27నక్షత్రముల గాయత్రీ మంత్రాలు

27నక్షత్రముల గాయత్రీ మంత్రాలు

27నక్షత్రముల గాయత్రీ మంత్రాలు
☀1.అశ్విని
ఓం శ్వేతవర్ణై విద్మహే
సుధాకరాయై ధిమహి
తన్నో అశ్వినేన ప్రచోదయాత్

☀2.భరణి
ఓం కృష్ణవర్ణై విద్మహే
దండధరాయై ధిమహి
 తన్నో భరణి:ప్రచోదయాత్

☀3.కృత్తికా
ఓం వణ్ణిదేహాయై విద్మహే
మహాతపాయై ధీమహి
 తన్నో కృత్తికా ప్రచోదయాత్

☀4.రోహిణి
ప్రజావిరుధ్ధై చ విద్మహే
విశ్వరూపాయై ధీమహి 
తన్నో రోహిణి ప్రచోదయాత్

☀5.మృగశిరా
ఓం శశిశేఖరాయ విద్మహే
మహారాజాయ ధిమహి
 తన్నో మృగశిర:ప్రచోదయాత్

☀6.ఆర్ద్రా
ఓం మహాశ్రేష్ఠాయ విద్మహే
 పశుం తనాయ ధిమహి
 తన్నో ఆర్ద్రా:ప్రచోదయాత్

☀7.పునర్వసు
ఓం ప్రజా వరుధ్ధై చ విద్మహే
 అదితి పుత్రాయ ధిమహి
 తన్నో పునర్వసు ప్రచోదయాత్

☀8.పుష్య
ఓం బ్రహ్మవర్చసాయ విద్మహే
మహాదిశాయాయ ధిమహి 
తన్నో పుష్య:ప్రచోదయాత్

☀9.ఆశ్లేష
ఓం సర్పరాజాయ విద్మహే
మహారోచకాయ ధిమహి
 తన్నో ఆశ్లేష: ప్రచోదయాత్

☀10.మఖ
ఓం మహా అనగాయ విద్మహే
పిత్రియాదేవాయ ధిమహి 
తన్నో మఖ: ప్రచోదయాత్

☀11.పుబ్బ
ఓం అరియంనాయ విద్మహే
పశుదేహాయ ధిమహి 
తన్నో పూర్వఫల్గుణి ప్రచోదయాత్

☀12.ఉత్తరా
మహాబకాయై విద్మహే
మహాశ్రేష్ఠాయై ధీమహి 
తన్నో ఉత్తర ఫల్గుణి ప్రచోదయాత్

☀ 13.హస్త
ఓం ప్రయచ్చతాయై విద్మహే
ప్రకృప్రణీతాయై ధీమహి 
తన్నో హస్తా ప్రచోదయాత్

☀14.చిత్తా
ఓం మహాదృష్టాయై విద్మహే
ప్రజారపాయై ధీమహి
 తన్నో చైత్రా:ప్రచోదయాత్

☀15.స్వాతి
ఓం కామసారాయై విద్మహే
మహాని ష్ఠాయై ధీమహి
 తన్నో స్వాతి ప్రచోదయాత్

☀16.విశాఖ
ఓం ఇంద్రాగ్నేస్యై విద్మహే
మహాశ్రేష్ఠాయై చ ధీమహీ
 తన్నో విశాఖ ప్రచోదయాత్

☀17 అనూరాధ
ఓం మిత్రదేయాయై విద్మహే
మహామిత్రాయ ధీమహి
 తన్నో అనూరాధా ప్రచోదయాత్

☀18.జ్యేష్ఠా
ఓం జ్యేష్ఠాయై విద్మహే
మహాజ్యేష్ఠాయై ధీమహి
 తన్నో జ్యేష్ఠా ప్రచోదయాత్

☀19.మూల
ఓం ప్రజాధిపాయై విద్మహే
మహాప్రజాధిపాయై ధీమహి
 తన్నో మూలా ప్రచోదయాత్

☀20.పూర్వాషాఢ
ఓం సముద్ర కామాయై విద్మహే
మహాబీజితాయై ధిమహి
 తన్నో పూర్వాషాఢా ప్రచోదయాత్

☀21.ఉత్తరాషాఢ
ఓం విశ్వేదేవాయ విద్మహే
మహాషాఢాయ ధిమహి
 తన్నో ఉత్తరాషాఢా ప్రచోదయాత్

☀22. శ్రవణ
ఓం మహాశ్రేష్ఠాయై విద్మహే
పుణ్యశ్లోకాయ ధీమహి
 తన్నో శ్రవణ ప్రచోదయాత్

☀23.ధనిష్ఠా
ఓం అగ్రనాథాయ విద్మహే
వసూప్రితాయ ధీమహి
 తన్నో శర్విష్ఠా ప్రచోదయాత్

☀24.శతభిషం
ఓం భేషజాయ విద్మహే
వరుణదేహాయ ధీమహి
 తన్నో శతభిషా ప్రచోదయాత్

☀25.పూర్వాభాద్ర
ఓం తేజస్కరాయ విద్మహే 
అజరక పాదాయ ధీమహి
 తన్నో పూర్వప్రోష్టపత ప్రచోదయాత్

☀26.ఉత్తరాభాద్ర
ఓం అహిరబుధ్నాయ విద్మహే
ప్రతిష్ఠాపనాయ ధీమహి
 తన్నో ఉత్తరప్రోష్టపత ప్రచోదయాత్

☀27.రేవతి
ఓం విశ్వరూపాయ విద్మహే
 పూష్ణ దేహాయ ధీమహి
 తన్నో రేవతి ప్రచోదయాత్

సేకరణ ఇమ్మడి రాంబాబు తొర్రూరు
9 8 6 6 6 0 5 3 1
At the time of grahanam chant Gayatri according to your nakhatram(star).

0/Post a Comment/Comments