చెట్టు మన ఆయువుపట్టు--గద్వాల సోమన్న , ఎమ్మిగనూరు

చెట్టు మన ఆయువుపట్టు--గద్వాల సోమన్న , ఎమ్మిగనూరు

చెట్టు మన ఆయువుపట్టు
----------------------------------
క్షేమమిచ్చును చెట్టు
జగతి ప్రగతికి మెట్టు
భువిని ఆయువుపట్టు
ఓ వెన్నెలమ్మ

పచ్చపచ్చని తరులు
అమూల్యమైన సిరులు
నరకకూడదు నరులు
ఓ వెన్నెలమ్మ

చెట్టు చేయును మేలు
పెంచుటే పదివేలు
పచ్చదనమే చాలు
ఓ వెన్నెలమ్మ

తల్లి వంటిది తరువు
కామధేనువు తరువు
మేలులెన్నో కలవు
ఓ వెన్నెలమ్మ

--గద్వాల సోమన్న ,
      ఎమ్మిగనూరు.

0/Post a Comment/Comments