ప్లాస్టిక్ పై సమరం వైద్య.ఉమారాణి అంగన్వాడీ టీచర్ దేవన్ పల్లి,కామారెడ్డి మండలం&జిల్లా శీర్షిక..మార్గాలు అన్వేషించు పేపర్ బ్యాగ్ డే క్విక్ మూవ్ ప్లాస్టిక్ సేవ్ నేచర్ ప్రివే0ట్ కిల్లింగ్ సాయిల్ వృత్తులు నశించాయి కప్పు ససర్ లు పాయే గాజు గీ లసాలు పాయే ఏ ఫంక్షన్ అయిన పరిమితి లేకుండా ప్లాస్టిక్ వాడి స్టిక్ చేయవాడితిమి క్యాన్సర్ కారణం అని తెలిసిన విజ్ఞులు సైతం వాడేస్తున్�

ప్లాస్టిక్ పై సమరం వైద్య.ఉమారాణి అంగన్వాడీ టీచర్ దేవన్ పల్లి,కామారెడ్డి మండలం&జిల్లా శీర్షిక..మార్గాలు అన్వేషించు పేపర్ బ్యాగ్ డే క్విక్ మూవ్ ప్లాస్టిక్ సేవ్ నేచర్ ప్రివే0ట్ కిల్లింగ్ సాయిల్ వృత్తులు నశించాయి కప్పు ససర్ లు పాయే గాజు గీ లసాలు పాయే ఏ ఫంక్షన్ అయిన పరిమితి లేకుండా ప్లాస్టిక్ వాడి స్టిక్ చేయవాడితిమి క్యాన్సర్ కారణం అని తెలిసిన విజ్ఞులు సైతం వాడేస్తున్�

0/Post a Comment/Comments