నా పూడిమి కామారెడ్డి నేల చేసుకున్న ఆ వాసనలోనే ఎదిగిన ఆ గులాబీ శివుడి ల కరిగే నీ మనుసు రోగుల పాలిట ధైర్యం నింపే ప్రసాదం మీరు మా సంస్థలో మార్గదర్శకుడు కామారెడ్డి సామాజనికి పరిచయం అక్కర్లేని మీ సేవలు రోగికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆరోగ్య ప్రధాతలు కార్పొరేట్ ఖరీదు కు దూరంగా పేదలకు అందుబాటులో మీరు అందుకే ప్రాణం పోసేది బ్రహ్మ అయితే ప్రాణం నిలిపేది మీరు విస్మృతి లేని స్మృతులు గా �

నా పూడిమి కామారెడ్డి నేల చేసుకున్న ఆ వాసనలోనే ఎదిగిన ఆ గులాబీ శివుడి ల కరిగే నీ మనుసు రోగుల పాలిట ధైర్యం నింపే ప్రసాదం మీరు మా సంస్థలో మార్గదర్శకుడు కామారెడ్డి సామాజనికి పరిచయం అక్కర్లేని మీ సేవలు రోగికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ఆరోగ్య ప్రధాతలు కార్పొరేట్ ఖరీదు కు దూరంగా పేదలకు అందుబాటులో మీరు అందుకే ప్రాణం పోసేది బ్రహ్మ అయితే ప్రాణం నిలిపేది మీరు విస్మృతి లేని స్మృతులు గా �0/Post a Comment/Comments