ఆటో పిల్లలం-ఫోటో మల్లెలం.(బాల గీతం) సహస్ర కవి. బాలమిత్రుల గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకు ర్తి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్.9491387977.

ఆటో పిల్లలం-ఫోటో మల్లెలం.(బాల గీతం) సహస్ర కవి. బాలమిత్రుల గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి. కల్వకు ర్తి. నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్.9491387977.

0/Post a Comment/Comments