ముత్యాల హారాల దీపావళి. సహస్ర ముత్యాల అవార్డు గ్రహీత గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్.9491387977.

ముత్యాల హారాల దీపావళి. సహస్ర ముత్యాల అవార్డు గ్రహీత గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి .కల్వకుర్తి. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా. తెలంగాణ రాష్ట్రం. సెల్.9491387977.

ముత్యాల హారాల దీపావళి
------------&&&&&--------------
వచ్చానుగా వచ్చే మన
ఘన దీపావళి వచ్చే
ఆనందాలను ఇచ్చే
ఇక జనమంతా మెచ్చే  !

ప్రమిదల పండుగ ఇది
ఆనందించు మన మది
వసంతాన్ని తెస్తుంది
సంతోషాన్నిస్తోంది. !

సత్యభామ దీపావళి
నిత్యభాను రూపావళి
శచీదేవి శోభావళి
అసుర హతం తిమిరావళి !

వెండి వెలుగుల పండుగ
నిండు పున్నమి ఉండగ
వస్తున్నది మస్తున్నది
ముదమును కలిగిస్తున్నది !

టపాసులు కాల్చవద్దు
పటాటోపం చూపొద్దు
జ్యోతుల వెలిగిస్తే ముద్దు
మనందరి కష్టాలు రద్దు  !

వెలిగిపోవు ఈ దీపావళి
తొలగిపోవు పాపావళి
తెలుగువారి రూపావలి
మేలిమైన కృపావళి.  !

ఘన ముత్యాల దీపావళి
మన పగడాల రత్నావళి
జానపదం గీతావళి
జనహృదయం బకావళి. !

వెలుగులనూ మెరిపిస్తూ
చూపులతో మురిపిస్తూ
బంధాల ముడివేస్తూ
కలలను నిజం చేస్తూ!

వస్తున్నది దీపావళి
గతించేను తిమిరావళి
నీకు తెలిసిందా రవళి
ఇక వాయించు నీ మురళి !

నరకాసురుని వధవల్ల
వచ్చే దీపావళి మల్ల
ఆయె తిమిరావలి గుల్ల 
మురిసే ముల్లోకాలెల్ల  !

గుర్రాల లక్ష్మారెడ్డి, కల్వకుర్తి.
సెల్.9491387977.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.

0/Post a Comment/Comments