బతుకమ్మ -డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య

బతుకమ్మ -డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య

బతుకమ్మ

వెములాడ పురిలోన వెలసి కాచెడి తల్లి!
రాజరాజేశ్వరీ! ప్రణతులివె బతుకమ్మ!

రాజరాజను రాజు రాజరాజేశ్వరుని
తరలించె తన పురము తండ్రికై బతుకమ్మ!

పతి బాసి యొంటరిగ వగచెంది దిగులొంద
జనులంత పూలతో ఘనలింగమును చేసి

ఇదుగొ శివుడొచ్చెనని అదుగొ శివుడొచ్చెనని
పూలలింగము జూపి వూరడించెను నిన్ను

ఎంత కాలము గడిచె, ఏమయ్యె నా శివుడు
కళ్ళు కాయలు కాచె, కనపడడె యికనంటు

అనుదినము పతి కొరకు ఆతురత మీరగా
కళ్ళ కాంక్షలు పార వెళ్ళదీసితివమ్మ!

బంగారు పుష్పాల భాసిల్తు,గంధాల
సింగారివైతివే శివుడికై బతుకమ్మ

రంగారు కుసుమాల రమణీయ శోభతో
బయలెల్లితివె తల్లి పతి కొరకు బతుకమ్మ!

నిను చేరవస్తాడు నీ భవుడు బతుకమ్మ!
నిను చేర్చు కుంటాడు నీ ధవుడు బతుకమ్మ!

వగపొందకే తల్లి! బంగారు బతుకమ్మ!
దిగులొందకే మళ్ళి, దివ్యమౌ బతుకమ్మ!

తంగేడు పువ్వుల్లొ తళుకులీనుతు మమ్ము
తరియింపజేయవే తల్లిరో బతుకమ్మ!

గునుగుపూ సొగసుతో గుంభనముగా మెరసి
గుండెలో నిలిచిపో కొమ్మరో బతుకమ్మ!

గుమ్మడాకుల పూల కొమరుతో శోభిల్తు
అనుకంపనీయవే అమ్మరో బతుకమ్మ!

బంతి చేమంతులను ఇంతి కాంక్షయు కూడి
ఇనుమడించెనె సొబగు ఇభయాన బతుకమ్మ!

కులమతాలను పెంచి కుమ్ములాటలు రేపు
తుచ్ఛ పాలకులనిల తొలగించు బతుకమ్మ!

వావి వరుసలు మాని పసి-ముసలి యని లేని
కామాంధకారులను కడతేర్చు బతుకమ్మ!

పాఠశాలల్లోన బాలలకు చదువుతో
సంస్కారమును నింపి సవరించు బతుకమ్మ!

జగతిగతి మార్చేసి జవసత్త్వముల తీసి
భయపెట్టు విషక్రిమిని పరిమార్చు బతుకమ్మ!

చరవాణి చెరనుండి నరజాతి విడిపించి
సంఘమై బతకమని శాసించు బతుకమ్మ!

పదిలంగ బయలెల్లి పతిచేరి మా వెతలు
పురుషకారముచేసి పోగొట్టవే తల్లీ!!

డాక్టర్ అడిగొప్పుల సదయ్య
వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడు
మహతీ సాహితీ కవిసంగమం -కరీంనగరం
9963991125


1/Post a Comment/Comments

Anonymous said…
It might be tough firstly however with time, you will get used to it. Let's say, your profitable target is $500, when you reach that amount you must to} cash out the money. You know, typically a streak is a streak, and it does not imply it'll 우리카지노 repeat again. Slots are a great form of leisure, and if you follow all of this advice have the ability to|you possibly can} be taught to play smarter and have higher payouts. Your wager quantity ought to be just a small portion of your bankroll. If you hit your restrict have the ability to|you possibly can} turn to free play games and nonetheless have fun with out jeopardizing your money.