నేడే క్రిస్మస్

నేడే క్రిస్మస్

నేడే క్రిస్మస్ పండుగ,క్రీస్తు సందేశం అనుసరణీయం!!
కవి లెక్చరర్ ఉమాశేషారావు వైద్య
క్రీస్తు ఏనెల,ఏ తేదీలో జన్మించాడు అనే విషయం లో స్పష్టత లేదు.నాలుగవ శాతాబ్ది మధ్యభాగం నాటికల్లా పచ్చిమ క్రైస్తవ చర్చి క్రిస్మస్ను డిసెంబర్ 25  వ తేదీన ఏ క్యాలెండర్ ని అనుసరించి నిర్ణయించాలి అనే విషయం లో తూర్పు క్రైస్తవుల్లో కొందరికి జూలియన్ క్యాలెండర్మీదఉన్నమొగ్గు,పైపెచ్చు సరిగా ఏతేదీన జన్మించడో అదేతేదీనపండుగచేసుకోవలన్నది క్రిస్మస్ కు ప్రధాన కారణం.
దేవుడుమానవరూపంలోమానవజాతిపాపాలనుతోలిగించడానికి వచ్చడన్నా కారణముగా క్రిస్మస్ జరుపుకోవాలని,అదే క్రీస్తుపండుగఉద్దేశంఅనివాదానఉంది.క్రిస్మస్పండుగనిర్వహణలో కొన్ని పాత మరియు కొత్త పద్దతులుఅనుసరిస్తున్నారు.కొన్ని లౌకిక పద్దతులు కూడా అనుసరిస్తున్నారు.ఆధునిక ప్రాంతాలలో బహుమతులు ఇవ్వడం,డిసెంబర్ 1 నుంచి లెక్కించడం, ఆకు   పచ్చని ఆకులతో రింగ్ తయారు చేసి
కానీఐదుకొవ్వొత్తులువెలిగించడం,క్రిస్మస్ రోజుసంగీతం,క్రిస్మస్ గీతలాపన,క్రిస్టింగల్అనేకొవ్వొత్తినివెలిగించడం,క్రీస్తుజనాననికిసంబంధించినప్రార్దర్శన,సామూహికప్రార్థనలు,అలంకరణలు, ప్రదర్శించడం జరిగింది  దీనికి తోడు ఒకదాని కి ఒకటి సంబంధం లేని శాంతా క్లాజ్ ప్రదర్శన,క్రిస్మస్,సైంట్ నికోలస్ వంటిపాత్రపిల్లలకుబహుమతులు తీసుకరావడం వంటి వివిధ సంప్రదాయాలుజానపదకథలతో కూడిన క్రిస్మస్ సంస్కృతిలో భాగంగాఉంది.బహుమతులుఇవ్వడం,అలంకరణలుచేయడంఆర్ధికలావాదేవీలనుపెంపొందిస్తున్నాయి.పలుదేశాలిఇదివ్యాపారాభివృద్ధికిఉథంయ్యిదిఈప్రక్రియనలుమూలలవిస్తరించింది.క్రీస్తుచెప్పినక్షేమగుణం,ప్రేమ,మానవతావాదం,పరిశుద్ద ఆత్మపగవాన్నిప్రేమించేనేడువిస్తృతంఅవ్వాలి.మహాత్మాగాంధీ జీవితం పై క్రీస్తుబోధనలుచాలా ప్రభావంచూపాయి.నేటిప్రపంచసమస్యలపరిష్కారానికి ఏసు ప్రపంచానికి  అందించిన ప్రేమ తత్వమేఅనుసరణీయం.

0/Post a Comment/Comments