ఫిత్రా

ఫిత్రా

 పీత్రా పరమార్ధం గురించి వివరించిన కవి,లెక్చరర్ ఉమాశేషారావు
చాలామందికి తెలియని విష యం 'రమదాన్' అనేది ఒక నె ల చాలామంది రంజాన్ అని అంటారు కానీ రమదాన్ అని పిలవాలి పవిత్రగంధం ఖురాన్ అవతరించింది ఈ నెలలోనే రమదాన్ పండుగకు మరో పే రు ఈద్ ఉల్ పిత్ర  ఈ నెలలో ముస్లింలు భక్తిశ్రద్ధలతో ఉప వా సాలు పిత్రా జకాత్ దానధ ర్మా లు చేస్తుంటారు పండగలు మ న జీవన స్రవంతిలో భాగమై మన జాతీయతకు సంస్కృతి వికాసానికి దోహదం చేస్తూనే ఉంటాయి. పండుగ అనేది ఏ మతానికి సంబంధించినదైన సరే దాని వెనుక ఒక సందేశం దాగి ఉంది పండగ మానవాళికి హితన్ని బోధిస్తుంది ముస్లింలు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపు కు నే రమదాన్పండుగసైతంమాన వాళికి హితాన్ని అందిస్తుంది ముస్లింలుచంద్రమానక్యాలెండర్ అనుసరిస్తారు చంద్రమా నా న్ని అనుసరించేఇస్లామీయక్యా లెండర్ 9వ నెల రమదాన్ దీ న్ని ముస్లింలు అత్యంత పవిత్ర మైనదిగాభావిస్తారుదానికిప్రధా నమైన కారణం దివ్య ఖురాన్ గ్రంథం ఈ మాసంలో ఆవి ర్భ వించడమేక్రమశిక్షణదాతృత్వం ధార్మిక చింతనల కలయికే రం జాన్ మాసం ఖురాన్ ప్రకా ర ము రంజాన్ నెలలో విధిగా ఆచరించవలసిన నియమం ఉపవాసం. ఉపవాసాన్ని పారశి భాషలో రోజా అని అంటారుసౌ మ్ అని అరబ్బీలో పిలుస్తారు ఈ ఉపవాస వీధిని గురించి ది వ్య ఖురాన్ గ్రంథం వివరిస్తుంది విశ్వాసులారా గత దైవ ప్రవక్తల ను అనుసరించే వారికి ఎలా ఉపవాసాలు విధిగా నిర్ణయిం చబడ్డాయో అలాగే మీలోభయ భక్తులుజనించడానికిఅదేవిధంగా ఇప్పుడు మీకు కూడా ఉప వాసాలు నిర్ణయించబడ్డాయి ఈ మాసంలో ఆచరించే సత్కా ర్యాలలో పిత్రా 1 పిత్రా అన్న ప దం ఇఫ్తార్ నుండి వచ్చింది అం టే శాబ్దిక అర్థం ఉపవాసవిరమ ణ అన్నమాట సదఖయే ఫిత్రు అంటే రోజా విరమణకు సంబం ధించిన దానము అనిఅర్థంధర్మ శాస్త్ర పరిభాషలో సదా కాయే ఫి త్రు అంటే ఉపవాస దీక్ష లు పాటించేటప్పుడుజరిగినలోపాలకు పొరపాట్లకు పరిహారంగా రమదాన్ నెలలో విధిగా చెల్లిం చవలసిన దానమన్నమాట రో జాలు విధిగా నిర్ణయించిన నా టి నుండే పిత్రాలు కూడా తప్ప నిసరిగా చెల్లించాలని మమ్మద్ ప్రవక్త ఆదేశించారు ఆ కాలంలో ప్రజలు ముఖ్య ఆహారంగా విని యోగించే పదార్థాలనే పరిగ ణ లోకి తీసుకొని పిత్రాలు చెల్లించే వారు హజ్రత్ అబూ సయ్యద్ కుత్రి ఇలా చెప్పారు ప్రవక్త వారి కాలంలో మేము ఈదుల్ పిత్రా లు దానంగా ఒక పరిమాణమం త పదార్థాలను ఇచ్చేవాళ్లం ఆ కాలంలో యావాలు ,ఎండు ద్రా క్ష ,ఖర్జూరం ,జున్ను తదిత రా లు ముఖ్య ఆహార పదార్థా లు గా ఉండేవి ఒక కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉంటే వారందరి తరపున కుటుంబ యజమాని పిత్రా చెల్లించాలి పండుగ నమ జ్ కంటే ముందుజన్మించినశిశు వుతరపునకూడాతల్లిదండ్రులు పిత్రా చెల్లించాలి పండుగ కంటే ముందేఈబాధ్యతనెరవేర్చుకోవాలి .సా అంటే పావు తక్కువ రెండు  షేర్లు,మరీనా కాలాన్ని బట్టి కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి.కనీసం ఈద్ నమాజ్ కు వెళ్ళు వెళ్లేముందు అయినా చెల్లించాలిమూడునా లుగు రోజులు ముందు చెల్లి స్తే లబ్ధిదారుల పండుగ సామాగ్రిని కొనుక్కోవడానికి వీలుగా ఉం టుం ది పండుగ సంతోషంలో అందరినీ భాగస్వాములను చేయడమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ నెలలో మరోముఖ్య మైన విషయం జకత్ దీనిని పే దల ఆర్థిక హక్కుగా పేర్కొంటా రు దీని ప్రకారం ప్రతి ధనికుడు సంవత్సరాంతంలో తన సంప ద నుండి 30 శాతం చొప్పున ధన వస్తు కానుకల రూపంలో పేదలకు ఇస్తారు పేదవారు కూ డా సంతోషంగా పండుగ జరు పుకోవడానికి ఇది వీలు కల్పి స్తుంది ఈ మాసంలో మరొక ప్ర త్యేకత శవ్వాల్ నెలవంకప్రత్య క్షమైన తర్వాత ఉపవాస వ్రతా న్ని విరమించి మరుసటి రోజు ఈదుల్ పిత్తర్  పండుగను జ రుపుకుంటారు శవాలను ఎలా మొదటి రోజున జరుపుకునేపం డుగను ఈదుల్  ఫిత్తర్ అం టా రు రంజాన్మాసంపుణ్యకార్యా ల వైపు దృష్టి మరచి చైత న్యా న్ని కలిగించి ముందుకు సాగే ధైర్యాన్నిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరూ కొత్త బట్టలు ధరించి పండుగ నమాజును ఊరి బయట ని ర్ణీత ప్రదేశాలైన ఈద్గాలలో చే స్తారు అనంతరం ఒకరికొకరు ఈద్ ముబారక్ చెప్పు కుంటా రు ఈ నెలలో జరిగే ఇఫ్తార్ విం దు హిందూ ముస్లింల ఆత్మీయ తకు నిదర్శనం మహ్మద్ ప్రవక్త ఆశీస్సులతో మనిషి సత్ప్ర వ ర్తన దిశలో సాగడానికి ఈ నెల ఎంతో తోడ్పడుతుంది.అంత సృష్టికర్తకే చెందుతుంది.సుఖర్మ చేయడమే మనిషి విధి అని ఖురాన్ చెపుతుంది

0/Post a Comment/Comments