చిమ్నీ భూషణ పురస్కారం అందుకున్న కవి "వరశ్రీ" కాకినాడ జిల్లా, తుని పట్టణంలో శ్రీ చక్కా శ్రీరామ్మూర్తి స్మారక పురపాలక ఉన్నత పాఠశాల, బ్యాంక్ కాలనీ నందు తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న *శ్రీ ఈరంకి వీర వెంకట సత్య వర ప్రసాద్* గారు తెలుగు సాహిత్యం పై అభిరుచితో పద్య కవిత్వం, వచన కవిత్వం రాస్తూ.. శ్రీ జాదవ్ పుండలిక్ రావు గారు రూపొందించిన *చిమ్నీలు* నూతన తెలుగు కవితా ప్రక్రియల

చిమ్నీ భూషణ పురస్కారం అందుకున్న కవి "వరశ్రీ" కాకినాడ జిల్లా, తుని పట్టణంలో శ్రీ చక్కా శ్రీరామ్మూర్తి స్మారక పురపాలక ఉన్నత పాఠశాల, బ్యాంక్ కాలనీ నందు తెలుగు ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తున్న *శ్రీ ఈరంకి వీర వెంకట సత్య వర ప్రసాద్* గారు తెలుగు సాహిత్యం పై అభిరుచితో పద్య కవిత్వం, వచన కవిత్వం రాస్తూ.. శ్రీ జాదవ్ పుండలిక్ రావు గారు రూపొందించిన *చిమ్నీలు* నూతన తెలుగు కవితా ప్రక్రియల

0/Post a Comment/Comments