ఏరిన ముత్యాలు-గద్వాల సోమన్న

ఏరిన ముత్యాలు-గద్వాల సోమన్న

ఏరిన ముత్యాలు
----------------------------------------
కన్నవారి చరణాలు
తాకినచో చాలు చాలు
గురుదేవుల సన్నిధిలో
పడి ఉన్న మేలు మేలు

పెద్ద వారి సేవలో
కోకొల్లలు దీవెనలు
భగవంతుని పూజలో
నిష్ఠ ఉన్న లాభాలు

అక్షరాల వనంలో
విహరించిన విజ్ఞానము
పుస్తకాల పఠనంలో
వీడిపోవు అజ్ఞానము

ఆశయాల సాధనలో
పట్టుదల ఆధారము
అనుదిన జీవితంలో
మనశ్శాంతి కీలకము

నైతిక విలువల వలువలు
మెరుగుపరచు జీవితాలు
నమ్మకాల పునాదులు
రక్షించు కుటుంబాలు

-గద్వాల సోమన్న,9966414580 

0/Post a Comment/Comments