దిగులు పుట్టె నాకు దిక్కెవ్వరే చెలీ -గాయత్రి

దిగులు పుట్టె నాకు దిక్కెవ్వరే చెలీ -గాయత్రి

ఆట వెలది //
దిగులు పుట్టె నాకు దిక్కెవ్వరే చెలీ!
నిన్ను గాంచి విభుడు నేస్త మనును 
మాధవునికి తెలుపు మదిలోని బాధను
కేకి తల్లి!వినుమ!కృపను జూపి //

0/Post a Comment/Comments